Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen tájékoztató a kistirol.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) Adatkezelési szabályzata, amely a Weboldal látogatók (továbbiakban Felhasználó) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

1. Az adatkezelő adatai

TIROL TEAM Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Batthyány utca 70-72.
Adószám: 32438435-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 424158
Kapcsolattartó neve: Fáncsi Dániel
E-mail: kistirol@kistirol.hu

2. Az adatfeldolgozó adatai

SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A. ép. 2.
Adószám: 24082644-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 989642

3. A kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama

3.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

3.2. A kezelt adatok köre

A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen az adatokat Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

A Weboldalon elhelyezett Üzenetküldő mezőben Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére bármilyen, a Weboldallal vagy annak tartalmával, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az üzenetküldés során Felhasználónak kötelezően a nevét és az e-mail címét kell megadnia.

Felhasználó az üzenet elküldésével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez.

A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a Felhasználó kifejezetten jóváhagyja a Weboldalra való első belépéskor. A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, vagy azokat törölni szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál megteheti.

3.3. Az adatkezelés célja

A Felhasználó által megadott adatokat Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználók részére nyújtani, elsősorban az alábbi területeken:

  • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz, szükség szerint a későbbiekben annak pontosításához
  • a Weboldal tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
  • a Weboldal további optimalizálásához, hogy azt még inkább a Felhasználók igényeire tudja szabni

Üzemeltető a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

3.4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Maxer.hu szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Weboldal https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

6. Az érintett jogai

Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelő elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 munkanapon belül teljesíti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weblap: www.naih.hu

 

KAMERASZABÁLYZAT

Videofelvétel készítésére alkalmas eszközzel történő személyes adatkezelésről

 

1.                  A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA


Jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza és tájékoztatást nyújtson a
TIROL TEAM Kft., mint a Kis Tirol Étterem és a Kis Tirol Fogadó kávézója (a továbbiakban: „étterem és kávézó”) üzemeltetőjének (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az étterem és kávézó területén működtetett videofelvétel készítésére alkalmas eszközök (biztonsági kamerák) révén történő személyes adatkezelési gyakorlatát. A Tájékoztató célja továbbá, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a jogszabályi keretek között személyes adataival mindenki maga rendelkezhessen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Jelen Tájékoztató az Adatkezelőnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) 13. cikke által előirányzott, az érintettekkel szembeni tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelést szolgálja. A Tájékoztató hatálya az étterem és kávézó területén működtetett, videofelvétel készítésére alkalmas eszközzel folytatott adatkezelésére terjed ki.

 

2.                  AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

• Név: TIROL TEAM Kft.

• Székhely: 1161 Budapest, Batthyány utca 70-72.

• Cégjegyszám: 01 09 424158

• Adószám: 32438435-2-42

• E-mail cím: kistirol@kistirol.hu

• Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Novotta Edina

• Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: drno@novotta.hu

• Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 509 5250

 

 

3.                  A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE, ADATTOVÁBBÍTÁS

Kezelt adatok: Az étterem és kávézó területén tartózkodóknak az étterem és kávézó ügyfélforgalomnak nyitva álló egyes helyiségeiben tanúsított magatartásának videófelvételen történő (kizárólag képi) rögzítése. Hang nem kerül rögzítésre az Adatkezelő által. Adatkezelés célja: Az Adatkezelő célja a vendégei, a munkavállalói, a saját, illetve esetleges harmadik személyek tulajdonának, testi épségének és egyéb jogos érdekeinek megóvása, továbbá az érintettek jogérvényesítésének elősegítése. Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő, az érintettek, valamint a társadalom vagyon- és életbiztonsághoz fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Az Adatkezelő a jogos érdek fennállását érdekmérlegelési teszt. Az adatok törlésének határideje: A felvételtől számított 240 órát követően automatikusan törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képez az érintettek, az Adatkezelő, vagy más harmadik személy jogérvényesítéséhez fűződő további adatkezelés, illetve, ha felmerül annak gyanúja, hogy szükség lehet az adott felvételre bármely személy jogérvényesítéséhez.

4.                  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

(a) A személyes adatok kezelését az Adatkezelő jogszerűen és tisztességesen, az érintett(ek) számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) Az Adatkezelő a legfontosabb információkat figyelmeztető táblán helyezni el, mely releváns információkat tartalmaz. Az információt a megfigyelt területtől megfelelő távolságra helyezi el, úgy, hogy az érintett(ek) a megfigyelt területre való belépés előtt könnyen észlelje (észleljék) a megfigyelés körülményeit.

(b) Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, azokat a meghatározott céllal összeegyeztethető módon kezeli. („célhoz kötöttség”)

(c) A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. A kamerás megfigyelőrendszer telepítése előtt Adatkezelő meggyőződik róla, hogy az alkalmas, megfelelő és szükséges-e a cél eléréséhez. Kamerás megfigyelőrendszer akkor telepíthető, ha az adatkezelés célja nem érhető el az érintett alapvető jogaiba és szabadságaiba kevésbé beavatkozó módon. („adattakarékosság”)

(d) A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintett(ek) azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. („korlátozott tárolhatóság”);

(e) Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”).

(f) Az Adatkezelő felelős az a) – e) pontnak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”)

A kamerák az étterem és kávézó teljes, az ügyfélforgalomnak nyitva álló területét megfigyelhetik, továbbá az étterem és kávézó homlokzatát, utcafrontját is, beleértve a számára fenntartott utcai parkolóhelyeket is. A kamerák pontos elhelyezkedésének, látószögének megadása az adatkezelés céljával nem összeegyeztethető, ezért az nem kerül a Tájékoztatóban közzétételre.

 

5.                  AZ ÉRINTETT(EK) JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

5.1 Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére írásban, tömör, érthető formában tájékoztatást nyújt az alábbi információkról:

(a) Az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél;

(b) az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;

(c) az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;

(d) a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;

(e) az adatkezelés időtartamáról;

(f) azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

(g) az adatkezelés következményeiről;

(h) az érintetti jogokról;

(i) az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

Amennyiben az érintettel kapcsolatosan felvétel kerül tárolásra, az érintett(ek)nek a GDPR 15. cikke alapján hozzáféréshez való joga van. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan más jogait és szabadságait. Az Adatkezelő bizonyos esetekben nem adhat ki olyan felvételt, amelyen mások is azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy mások jogai és szabadságai ne csorbuljanak, mégis a hozzáféréshez való jog biztosítva legyen Adatkezelő olyan technikai megoldást, eszközt alkalmaz, mellyel az érintett(ek) hozzáféréshez való jogát teljesíti. Ha a videofelvétel nem kereshető személyes adatra, az adatkezelő képtelen az érintettet azonosítani. Ezért az érintettnek pontosan meg kell határozni (egy időkereten belül), mikor lépett be a megfigyelt területre. Ha az Adatkezelő nem tudja azonosítani az érintettet, erről az érintettet tájékoztatja.

 

5.2 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett(ek)nek bármikor joga van, hogy a saját helyzetével (helyzetükkel) kapcsolatos okból tiltakozzon az adatkezelés ellen. A kamerás megfigyelés esetén a tiltakozás történhet a megfigyelt területre való belépés előtt, az alatt vagy a megfigyelt terület elhagyása után.

Ha az érintett él a tiltakozáshoz való jogával az adatkezelőnek a GDPR 21. cikke szerint kell eljárni. Direkt marketing céljából történő video megfigyelés esetén az érintettnek joga van arra, hogy bármikor tiltakozzon a megfigyelés ellen, és ebben az esetben az adatok nem kezelhetők.

 

5.3  Helyesbítéshez való jog:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

 

5.4  Törléshez való jog:

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

(a) Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;

(b) az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;

(c) az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;

(d) a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;

(e) a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

(a) A véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

(b) közérdekből;

(c) archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;

(d) jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

5.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

(a) Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;

(b) az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;

(c) az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

(a) Az érintett ehhez hozzájárul;

(b) jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

(c) más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

(d) közérdek érvényesítéséhez szükséges.

 

5.6  Az adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

 

5.7 Jogorvoslathoz való jog:

(a) Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük, forduljon bizalommal az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, dr. Novotta Edinához (elérhetőség: drno@novotta.hu; +36 30 509 5250).

(b) Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(c) Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

Budapest, 2018. február 5.

(Frissítve: 2024.03.20.)